Zon op Erf-traject

Op deze website zijn de opgedane kennis en ervaringen in het programma Zon op Erf gestructureerd en toegankelijk weergegeven, mede voor toekomstige ontwikkelingen op boerenerven. De informatie richt zich specifiek op agrariërs (boerenbedrijven) die overwegen om geheel of gedeeltelijk te stoppen met het bedrijf en op het bouwblok van of nabij de boerderij zonnepanelen neer te leggen voor de productie van stroom.

De informatie op deze pagina is hier te downloaden als PDF-rapport.

Een Zon op Erf-traject

Op veel leegkomende erven of andere beschikbare grond van (deels) stoppende boerenbedrijven kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Dit vorm een nieuw verdienmodel voor het bedrijf. Hoe gaat dat in zijn werk?

Deze website omvat handvatten, maar biedt geen kant en klare blauwdruk. Iedere locatie, agrariër en boerenbedrijf is tenslotte uniek met eigen mogelijkheden en wensen. Ook is er bewust voor gekozen om geen (indicatieve) bedragen te noemen, bijvoorbeeld als het gaat om investeringskosten of verzekeringspremies: deze zijn sterk afhankelijk van het moment en de omstandigheden. Dit project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland.

Fase A

Verkenningsfase

 • Orientatie
 • Initiatief
 • Haalbaarheid

Fase B

Procedurele fase

 • Planvorming
 • Onderzoeken
 • Organisatie / entiteit
 • Vergunning
 • Subsidie
 • Financiering

Fase C

Realisatiefase

 • Financiering
 • Sloop / sanering
 • Contracten t.b.v. bouw
 • Opdracht aan pv-installateur

Fase D

Exploitatiefase

 • Administratie
 • Onderhoud

Fase A

Verkenningsfase

Overweeg je om zonneboer te worden, dan wil je je uiteraard vooraf oriënteren. Zo weet je waar je aan begint. Een haalbaarheidsanalyse, inclusief een eerste rendementsberekening (businesscase of verdienmodel) is daarom de eerste stap. In iedere volgende fase van dit traject wordt de businesscase verder verfijnd op basis van nieuwe en concretere informatie over (verwachte) kosten en opbrengsten

Fase B

Procedurele fase

Jij beslist vervolgens of het de moeite waard is om een zonneweide op jouw erf te realiseren. Het eventueel wijzigen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt voorbereid en aangevraagd. De meeste agrariërs roepen de ondersteuning in van een externe partij voor de begeleiding van de projectontwikkeling. Ook diverse themaprofessionals worden erbij gehaald. Dit betreft een opdrachtverstrekking aan derden voor onderzoeken en het maken van documenten voor de vergunningsaanvraag.

Fase C

Realisatiefase

Alleen met een vergunning op zak en een realistische businesscase kan vervolgens de exploitatiesubsidie (SDE) voor de productie van zonne-energie worden aangevraagd. Als laatste volgt de definitieve beslissing voor uitvoering. Na toekenning van de subsidie, worden de verschillende contracten t.b.v. de realisatie aangegaan, gebouwen gesloopt, asbest gesaneerd en volgt de opdracht aan de pv-installateur.

Fase D

Exploitatiefase

Jij bent nu eigenaar van de zonneweide en dus van de geproduceerde stroom. Dit vraagt om de nodige administratie en onderhoud. Voor jezelf, maar ook voor de eisen die de verzekeraars stellen. Je bepaalt zelf aan welke partij je de stroom verkoopt. 

Referenties

Masselink 1

Leon Masselink - van varkenshouder naar zonneboer

Timmermans 1

Wijnand Timmerman - van rundveehouder naar zonneboer

Maalderink 1

Familie Maalderink - van varkenshouder naar zonneboer

Schut

Patrick Schut – van varkenshouder naar zonneboer