Financiering

Over het algemeen speelt de bank (bijvoorbeeld de huisbankier van de agrarisch ondernemer) een belangrijke rol in de financiering van een Zon op Erf project, tenzij de agrarisch ondernemer alles zelf kan en wil financieren met eigen vermogen of een andere bron van financiering kan vinden. Op deze pagina lees je welke financiële aspecten je tegen kunt komen in dit traject.

Op deze pagina:

Financiering van een Zon op Erf-traject

Banken stellen uiteraard de nodige eisen aan het project en willen in ieder geval inzicht in alle plannen, contracten en andere zaken die de businesscase bepalen om te kunnen beoordelen of de project-bv aan haar rente en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Als zekerheidsstelling voor de financiering maakt de bank meestal gebruik van een hypotheek op het PV-systeem via het opstalrecht.

Hou er rekening mee dat de kosten van sloop en sanering van de bedrijfsgebouwen mogelijk niet door de bank worden meegenomen in de financiering. Deze zullen dan vanuit het eigen vermogen of op een andere manier moeten worden gedekt.

Met welke kosten moet je rekening houden?

In de businesscase voor Zon op Erf onderscheiden we de volgende kostengroepen:

  1. Investering in de zonne-installatie: De totaalprijs van het systeem. Dit zijn de kosten voor het ontwerp, de aanschaf van materialen en de installatie van het systeem (ook wel EPC genoemd - Engineering, Procurement en Construction), plus de kosten voor de netaansluiting.
  2. Andere eenmalige kosten: denk hierbij aan sloop en sanering van de stallen, civiel- en grondwerk (bijv. grondverdichting), hekwerk en beveiliging, inhuur projectbegeleiding en advies, leges, diverse quickscans, onderzoeken en het landschappelijk inrichtingsplan ten behoeve van de vergunningsaanvraag.
  3. Jaarlijks terugkerende kosten zoals kosten van onderhoud en beheer van de installatie, de periodieke aansluitvergoeding en verzekeringspremies. Ook rente en aflossingsverplichtingen van de financiering zijn jaarlijks terugkerende kosten.

De investeringen en eenmalige kosten worden voor aanvang van de bouw gemaakt. Deze moeten dus worden gefinancierd voordat de bouw van start kan. De rente, aflossingsverplichtingen en de operationele kosten worden gedekt door de jaarlijkse opbrengsten uit de zonneweide.

Meer over EPC-prijzen en PV-installateurs

Leges

Voor de behandeling van een vergunningsaanvraag zijn leges verschuldigd aan de gemeente. In de legesverordening van de gemeente is vastgelegd voor welke activiteiten leges worden opgelegd en hoe die worden berekend. Bij de aanleg van een zonneweide betreft het ‘bouwactiviteiten’, waarbij leges meestal afhankelijk zijn van de (geschatte) bouwkosten. Soms is het mogelijk om korting op de leges te krijgen in het geval van duurzame projecten zoals een zonneweide.

De leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag en moeten worden betaald ongeacht of de vergunning wordt verleend of bezwaar wordt ingediend.

Fiscale aspecten

Bij de realisatie van Zon op Erf door een agrarische ondernemer spelen een aantal fiscale vraagstukken. Deze hebben betrekking op de volgende aspecten.

  • Inkomstenbelasting betalen en het toepassen van de landbouwvrijstelling bij het al dan niet overgaan van de grond naar privé. Dit is mede afhankelijk van het wel of niet beëindigen van het landbouwbedrijf.
  • Inkomstenbelasting over de jaarlijkse opbrengst uit het opstalrecht bij de grondeigenaar.
  • Belastingheffing (vennootschapsbelasting) over de exploitatieresultaten van de zonneweide.
  • Btw en overdrachtsbelasting bij vesting van het opstalrecht.
  • Btw-heffing bij de exploitatie van de zonneweide (SDE-subsidie is niet met btw belast).
  • Stakingsvrijstelling

Al met al is dit een complexe materie. De fiscale gevolgen die zijn verbonden aan realisatie van Zon op Erf afhangen van jouw specifieke situatie. Bovendien veranderen fiscale regels ook regelmatig. Het is belangrijk je vooraf goed te laten informeren door een belastingadviseur of accountant.

Referenties

Masselink 1

Leon Masselink - van varkenshouder naar zonneboer

Timmermans 1

Wijnand Timmerman - van rundveehouder naar zonneboer

Maalderink 1

Familie Maalderink - van varkenshouder naar zonneboer

Schut

Patrick Schut – van varkenshouder naar zonneboer