Locatie

Exploiteer je als agrarisch ondernemer een zonneweide, dan wordt deze gerealiseerd op je erf: een locatie waar nu nog (delen van) bedrijfsgebouwen staan en op aangrenzende percelen. Lees hier waar je op het gebied van je grond en locatie rekening mee moet houden.

Op deze pagina:

Opstalovereenkomst

Als blijkt dat de zonneweide gerealiseerd kan worden, dan wordt voor de project-bv een recht van opstal op de grond gevestigd. Het recht van opstal regelt het eigendom, gebruik en onderhoud van de zonneweide voor de project-bv. Op die manier kan de project-bv de aanleg ervan financieren. De bank neemt namelijk een hypotheek op basis van het opstalrecht. Het recht van opstal wordt vastgelegd in een notariële akte, vaak voor een periode van 20 tot 30 jaar.

In de opstalvoorwaarden wordt meestal ook een (jaarlijkse) vergoeding (=retributie) van de project-bv aan de grondeigenaar afgesproken. Het vestigen van een recht van opstal kan financiële en fiscale gevolgen hebben voor de (voormalig) agrarisch ondernemer. Het is belangrijk om die vooraf door te laten rekenen.

Vanwege het verschil in waardering van agrarische grond ten opzichte van grond voor een zonneweide moet over het algemeen een taxatie van de grond plaatsvinden.

Sloop, sanering en grondwerk

Voordat stallen of andere bedrijfspanden gesloopt worden, vindt vaak een asbestinventarisatie plaats. Als blijkt dat er sprake is van asbest moet dit gecontroleerd verwijderd en afgevoerd worden. Vervolgens volgt de sloop van gebouwen en stallen, inclusief funderingen, mestputten, etc., waarna de grond wordt aangevuld en verdicht.

Zowel op de locatie waar stallen stonden als op andere percelen moet vervolgens bodemonderzoek plaatsvinden, zoals trekproeven. Zo wordt de stevigheid van de grond vastgesteld. De uitkomst bepaalt welke onderconstructie en fundering nodig is voor het dragen van de zonnepanelen.

Juist de asbestsanering, sloop van stallen en daaraan gerelateerd grondwerk maken dat de kosten van een Zon op Erf traject hoger zijn dan bij een reguliere zonneweide. Er zijn Achterhoekse partijen die je kunnen begeleiden met de asbestsanering.

Vergunningen

Landschappelijke inpassing

Het landschappelijk inpassingsplan laat zien op welke manier de zonneweide bijdraagt aan het landschap en de biodiversiteit op de locatie en nabije omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door passend materiaalgebruik, een passende indeling van het perceel en met passende beplanting en beheer.

Het inpassingsplan bevat bijvoorbeeld:

  1. Een beschrijving van de omgeving: het landschapstype met de kernkwaliteiten en gewenste ontwikkelingen in het landschap.
  2. Kenmerken van de locatie zoals historie van de plek en zicht vanuit de omgeving op het perceel.
  3. Een tekening met de inrichting voor en na de zonneweide met locaties van componenten, gebouwen, verharding, beplanting, kadastrale percelen en perceelsgrenzen.
  4. Een toelichting bij het inrichtingsplan: hoe zijn de eigenschappen van het landschap in het inrichtingsplan verwerkt?
  5. Een lijst van toegepaste bomen, struiken en andere beplanting en de manier waarop dit wordt beheerd (wijze van maaien en snoeien).

Buurtgesprekken

De komst van een zonneweide is voor de buren en andere omwonenden soms een grote verandering. Het is daarom van belang om de buren in een vroegtijdig stadium te informeren en te betrekken bij de plannen. Dan wordt duidelijk hoe de buurt erover denkt en waar mogelijk rekening kan worden gehouden met hun wensen. Denk hierbij aan de oriëntatie of hoogte van de panelen, of de landschappelijke inpassing zoals plaatsing, soort en hoogte van begroeiing.  

Bij het aanvragen van de vergunning stelt de gemeente het op prijs als een verslag van de buurtgesprekken wordt toegevoegd.

Referenties

Masselink 1

Leon Masselink - van varkenshouder naar zonneboer

Timmermans 1

Wijnand Timmerman - van rundveehouder naar zonneboer

Maalderink 1

Familie Maalderink - van varkenshouder naar zonneboer

Schut

Patrick Schut – van varkenshouder naar zonneboer