Vergunningen

Bij een Zon op Erf traject komen vergunningen en vergunningsaanvragen kijken. Wij vertellen je welke vergunningen belangrijk zijn en benoemen de aandachtspunten.

Op deze pagina:

Bestemmingsplan

Hoe ziet het huidige bestemmingsplan eruit, wat zijn de kadastrale grenzen, ben je wel eigenaar van de grond en zijn er geen andere rechten van derden op jouw grond gevestigd (zoals erfdienstbaarheden) die een ander gebruik in de weg staan? Een handig hulpmiddel om het bestemmingsplan te bekijken is de website ruimtelijkeplannen.nl.

Meestal is de voorgenomen bouw van een kleinschalige zonneweide op of rond het erf in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom moet je een wijziging of verlenen van vrijstelling van een bestemmingsplan aanvragen. Dit gebeurt doorgaans in combinatie met de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten uit te voeren. Het gaat dan om een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu veroorzaken (milieuvergunning). Sloop van stallen, bouwen van een zonneweide en in gebruik hebben van een zonneweide kunnen hierdoor in één omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Omgevingsvergunning

Ruimtelijke onderbouwing

De ruimtelijke onderbouwing is een belangrijk document bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. In de ruimtelijke onderbouwing wordt de noodzaak voor benodigde onderzoeken op tal van (wettelijke) onderwerpen gemotiveerd. Onderzoeksonderwerpen zijn mede afhankelijk van de specifieke locatie en plannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, ecologie (flora en fauna), watertoets, luchtkwaliteit, geluidsonderzoek en externe veiligheid. Voor een heel aantal van deze onderwerpen is meestal geen uitgebreid onderzoek nodig en kan worden volstaan met een snelle toets of quickscan.

Overige aandachtspunten

In aanvulling op de omgevingsvergunning zijn er voor agrarische bedrijven nog een aantal aandachtspunten. Afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten moet een bedrijf voor het oprichten of veranderen een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit. Via de Activiteitenbesluit Internet Module bepaal je welke milieuregels van toepassing zijn en of een ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ noodzakelijk is. Deze toets is nodig voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een bedrijf in landbouwhuisdieren met bepaalde aantallen dieren.

Daarnaast moeten voor de bouwvergunning een aantal ontwerpen en ontwerptekeningen (boven- en zijaanzichten) worden aangeleverd. De belangrijkste zijn het technische ontwerp van de zonneweide, inclusief alle toebehoren, en het landschappelijk ontwerp (ook wel landschappelijk inpassingsplan).

Meer over het technische ontwerp

Referenties

Masselink 1

Leon Masselink - van varkenshouder naar zonneboer

Timmermans 1

Wijnand Timmerman - van rundveehouder naar zonneboer

Maalderink 1

Familie Maalderink - van varkenshouder naar zonneboer

Schut

Patrick Schut – van varkenshouder naar zonneboer