De techniek

Een systeem of installatie voor de opwekking van zonne-energie moet worden geïnstalleerd, geïnspecteerd en verzekerd. Belangrijke onderdelen, die om een gedegen voorbereiding vragen. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie.

Op deze pagina:

Technisch ontwerp

Een systeem of installatie voor de opwekking van zonne-energie bestaat grofweg uit de volgende componenten:

 • De zonnepanelen waarmee stroom wordt opgewekt;
 • De onderconstructie waarop de zonnepanelen op het veld gemonteerd worden;
 • De omvormers, die de geproduceerde gelijkstroom (DC) omzetten in wisselstroom (AC);
 • De bekabeling vanaf de zonnepanelen naar de omvormers en vanaf de omvormers naar de transformator;
 • De transformator waarin de laagspanning wordt omgezet naar middenspanning, waarna de stroom op het regionale distributienet (in de Achterhoek van Liander) verder getransporteerd kan worden.

 

Schematisch weergave van de relevante onderdelen van de zonne-installatie en de netaansluiting.

De installateur/leverancier van het systeem verzorgt over het algemeen het technisch ontwerp van de gehele installatie, inclusief het elektrotechnische ontwerp. Hij levert dus ook de tekeningen aan met details van het (elektro)technische ontwerp. Denk hierbij aan:

 • Diverse technische gegevens (fabrikant en type van de componenten)
 • Een tekening van maatvoeringen en afstanden (hoogte van de panelen boven het maaiveld, afstanden tussen rijen van zonnepanelen, maten van het omvormerrek en de trafo, etc.).
 • Constructief ontwerp t.a.v. afmetingen en vorm van de onderconstructie (type palen en diepte, fundatie)
 • Het verloop en de lengte van alle DC en AC kabels.

Scope12 inspectie

Verzekeraars eisen een Scope 12 inspectie. Dit is een inspectiemethodiek voor zakelijke PV-installaties, met als doel om de PV-installatie te beoordelen op veiligheid. Een gecertificeerd bedrijf voert de inspectie uit, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de eerste inspectie bij oplevering van het systeem (de eerste inspectie, EI) en de vervolginspecties (periodieke inspectie, PI). Bij de EI wordt de complete zonnestroominstallatie gekeurd, zowel aan de DC als AC zijde: van de zonnepanelen, de onderconstructie, de connectoren en de omvormers tot en met de hoofdaansluiting waarop het systeem is aangesloten.

Hierbij wordt gelet op de kwaliteit van de aanleg, met het oog op brandrisico's en elektrische veiligheid. Iedere vijf jaar vindt herkeuring plaats, waarbij de toestand van de PV-installatie wordt beoordeeld. Ook hier let de inspecteur op brandrisico’s en elektrische veiligheid. De inspecteur benoemt aandachtspunten en je krijgt tips om de veiligheid van de zonnestroominstallatie te vergroten.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Voor een aansluiting van de zonneweide op het openbare net is altijd de medewerking van de regionale netbeheerder nodig. In de Achterhoek is dat Liander. Al in een vroegtijdig stadium, als de haalbaarheid van Zon op Erf wordt onderzocht, kun je via de oriëntatie- en offertetool zien wat nodig en mogelijk is. Voor een kleine zonneweide volstaat over het algemeen een aansluiting tot 1 MVA (>630 kVA t/m 1 MVA).

Ook als het geïnstalleerde piekvermogen aan zonnepanelen bijvoorbeeld 1,3 MW is, zal een aansluiting tot 1 MVA voldoende zijn. Het piekvermogen wordt slechts een beperkt aantal uren per jaar bereikt. Het is dan goedkoper om die paar uur aan opbrengst te missen dan voor een grotere aansluiting te betalen. Bovendien zal Liander een grotere aansluiting waarschijnlijk niet toestaan vanwege de netcongestieproblematiek.

Liander geeft ook een kostenindicatie van de nieuwe aansluiting. Deze is gebaseerd op de grootte van de aansluiting (zie voorgaande) en op de afstand die de verbinding vanaf de transformator (inkoopstation) moet afleggen naar de aansluiting (knip) op het bestaande middenspanningssysteem. Tarieven voor aansluiting en transport zijn te vinden op de website van Liander.

Verzekeringen

Het is verstandig om voor het PV-systeem één of meerdere verzekeringen af te sluiten. Het gaat met name om een systeemverzekering voor materiële schade aan het PV-systeem door weersomstandigheden zoals brand, storm of vocht. Maar ook voor diefstal, vandalisme of aanvreten van kabels door dieren is een verzekering. Deze dekt in voorkomende gevallen de herstelkosten. Daarnaast kan de systeemverzekering het productieverlies dekken: het verlies van inkomsten bij stilstand, gedurende een bepaalde periode. Alle bij het PV-systeem behorende zaken (omvormers, onderconstructie, bevestigingsmateriaal, kabels, hekwerk, etc.) zijn onderdeel van de verzekerde waarde.

Meer over de kosten

Eisen verzekeraars

De verzekeraar stelt bepaalde eisen aan een PV-systeem en de manier waarop deze wordt geïnstalleerd en beheerd. De eisen hebben vooral betrekking op veiligheids- en technische eisen volgens internationale standaarden en productgaranties voor de verschillende onderdelen van het PV-systeem. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van belang:

 1. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen dient de volledige installatie omheind te zijn met een metalen hekwerk van minimaal 1,80 meter hoog. Alleen onder bepaalde omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.
 2. Voor wat grotere systemen of op bepaalde locaties kan een beveiligingssysteem met camera’s worden geëist.
 3. De installatie dient te voldoen aan de aanbevelingen gesteld vanuit Scope 12. De zonnestroominstallatie moet daarom bij aanvang van de verzekering en vervolgens iedere vijf jaar met positief resultaat door een onafhankelijke en daartoe gecertificeerde partij te worden geïnspecteerd.
 4. De productie van de installatie dient te worden gemonitord en geregistreerd.
 5. In het jaarlijks onderhoud van het PV-systeem moet zijn voorzien, bijvoorbeeld via een onderhoudscontract.

Referenties

Masselink 1

Leon Masselink - van varkenshouder naar zonneboer

Timmermans 1

Wijnand Timmerman - van rundveehouder naar zonneboer

Maalderink 1

Familie Maalderink - van varkenshouder naar zonneboer

Schut

Patrick Schut – van varkenshouder naar zonneboer