Van boerenbedrijf naar zonneboer.

Stoppen als boerenbedrijf en doorstarten als zonneboer. Zon op Erf heeft als doel vrijkomende erven te benutten voor de productie van zonne-energie. De schuren worden gesloopt, het eventuele asbest gesaneerd en een zonneweide aangelegd. Zo draagt Zon op Erf een oplossing aan voor uitdagingen in de agrarische sector, door een nieuwe bron van inkomsten te genereren.

Op deze pagina:

Uitgangspunten van Zon op Erf

Het uitgangspunt voor Zon op Erf is dat een (gewezen) agrarisch ondernemer een zonneweide wil exploiteren. De zonneweide wordt gerealiseerd op een locatie waar nu nog (delen van) bedrijfsgebouwen staan en op aangrenzende percelen. Deze gebouwen worden gesloopt. De grootte van het benodigde bouwblok is 1,5 tot 2 hectare.

De aan te leggen zonneweide bevat rond de 5.000 zonnepanelen met ongeveer 1,5 Megawatt (MW) piekvermogen. De zonnepanelen worden via een onderconstructie met de grond verbonden en zijn bestemd om langere tijd (gemiddeld 20 tot 30 jaar), duurzaam ter plekke te blijven. Hiermee wordt de zonneweide een onroerende zaak.

De zonneweide wordt in een afzonderlijke project-bv gerealiseerd en geëxploiteerd. Banken die de zonneweide financieren verlangen dat meestal ook. De project-bv krijgt een opstalrecht op de gronden waar de zonnepanelen komen te liggen. Dit opstalrecht wordt voor een bepaalde periode, tijdelijk gevestigd.

Verdienmodellen

Bij de realisatie van Zon op Erf onderscheiden we grofweg twee verdienmodellen voor de agrariër. Zelf investeren is geen voorwaarde.

  1. De boer verhuurt zijn grond (via recht van opstal) voor het plaatsen van een zonneweide en ontvangt daarvoor in ruil een jaarlijkse vergoeding (ook retributie genoemd). In dit geval komt de zonne-installatie en bijbehorende productie van zonne-energie dus in eigendom van een derde partij (een project-bv). Voordeel hiervan is dat de boer vanaf inbedrijfname van de productie direct een vaste (vrij risicoloze) inkomstenstroom ontvangt.
  2. De boer realiseert zelf de zonneweide en is (deel)eigenaar van de installatie (via een project-bv). De opbrengsten uit de productie van zonnestroom, inclusief SDE subsidie, zijn dus voor de boer. Risico’s en kosten zijn echter ook voor rekening van de boer. De eerste jaren na ingebruikname van de installatie blijft er waarschijnlijk nauwelijks nettowinst of inkomen over omdat een groot deel van de opbrengst nodig is voor aflossing van de financiering. Pas op langere termijn, na verloop van jaren, wordt de installatie winstgevend.

Uiteraard kunnen deze twee modellen gecombineerd worden. 

Meer over financiering

Projectbegeleiding

De meeste agrariërs roepen de ondersteuning in van een externe partij voor de projectbegeleiding. Het ontwerpen en bouwen van een zonneweide is tenslotte geen alledaagse kost voor de meeste mensen. Een projectbegeleider weet waar je allemaal aan moet denken en kent de weg, bijvoorbeeld als specialistische kennis op bepaalde onderdelen nodig is. Hij of zij kan helpen met de voorbereiding, planning en realisatie van de zonneweide.

Uiteraard is het aan jou om te beslissen voor welke onderdelen je begeleiding en expertise inhuurt, mede afhankelijk van de hoeveelheid tijd en geld die je er zelf in kan steken.

Projectbegeleiding

Referenties

Masselink 1

Leon Masselink - van varkenshouder naar zonneboer

Timmermans 1

Wijnand Timmerman - van rundveehouder naar zonneboer

Maalderink 1

Familie Maalderink - van varkenshouder naar zonneboer

Schut

Patrick Schut – van varkenshouder naar zonneboer